Tento patentový zákon upravuje postavenie a činnosť zástupcov vynálezov https://www.etuls.sk/patent/, spoločnosťou týchto zástupcov, zahraničných organizačných foriem, asistentov zástupcov, podmienky, za ktorých môžu byť poskytované služby zástupcov vynálezov, ako aj vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej združenia zástupcov. Službami týchto zástupcov sa rozumie poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva, najmä ich zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a v konaní pred súdmi.

Oprávnenie a podmienky

Patentový zákon a služby zástupca sú oprávnení poskytovať na území Slovenskej republiky za podmienok ustanovených týmto nariadením a spôsobom v ňom uvedeným zástupcovia, fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi alebo sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarskej konfederácii a ktoré v členskom štáte Európskej únie, inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarskej konfederácii získali oprávnenie poskytovať služby tohto zástupcu. 

Výhradné právo
Ohodnoťte příspěvek